FUNDUSZE EUROPEJSKIE
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

W dniu 06.12.2012 roku firma TRAST Krzysztof Emmert podpisała umowę na wdrożenie internetowego sys­te­mu B2B integrującego procesy biznesowe firmy TRAST oraz jej partnerów biznesowych.

1. Cel Projektu
Projekt zakłada wdrożenie specjalistycznego systemu informatycznego, pozwalającego na zau­to­ma­ty­zo­wa­nie znacznej części procesów biznesowych, dotyczących współpracy z odbiorcami usług ofe­ro­wa­nych przez firmę TRAST.

2. Opis wdrożonego systemu
W ramach projektu zostanie wdrożony system informatyczny do zarządzania procesami związanymi z ob­słu­gą zamówień, obiegiem dokumentów handlowych, obsługą płatności, komunikacją, pro­wa­dze­niem statystyk i raportowaniem współpracy, obsługą zgłoszeń i uwag. funkcjonować będzie ponadto w oparciu o wdrożony zaawansowany podpis elektroniczny oraz Elektroniczną Wymianę Danych w stan­dar­dzie EDI.

3. Zastosowane rozwiązanie techniczne
Firma TRAST oprze wdrażaną platformę na modelu tzw. Cloud Computing – tj. zewnętrznym środowisku serwerowym. Uruchomienie relacji na platformie on-line spowoduje pełną automatyzację i cyfryzację pro­ce­sów biznesowych. W efekcie TRAST wraz z partnerami będą w stanie w prawidłowy sposób re­a­li­zo­wać współ­pra­cę, do której zobowiązali się na podstawie podpisanych umów, co stanowić będzie wartość dodaną, ro­zu­mia­ną jako zwiększenie efektywności działań przedsiębiorstw zaangażowanych w projekt.

4. Możliwe sposoby komunikacji
Platforma jest dostępna na dowolnym urządzeniu posiadającym dostęp do Internetu i obsługującego prze­glą­dar­kę internetową.

5. Potencjalni użytkownicy serwisu
System jest skierowany przede wszystkim do firm współpracujących lub zaczynających współpracę z fir­mą TRAST.

6. Najważniejsze funkcje serwisu
W wyniku realizacji projektu, wdrożona zostanie platforma, charakteryzująca się następującymi, in­no­wa­cyj­ny­mi w skali przedsiębiorstwa, możliwościami:

Wszystkie wymienione moduły wdrażanego systemu, dla jeszcze większej ich funkcjonalności, uzu­peł­nio­ne zostaną o technologię Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI oraz implementowany za­awan­so­wa­ny podpis elektroniczny. Tego typu rozwiązania wpłyną przede wszystkim na bez­pie­czeń­stwo prze­sy­ła­nych danych, ograniczenie błędów ludzkich (np. pracy na nieaktualnych dokumentach) oraz wyeliminują róż­ni­ce pomiędzy różnicami technicznymi, występującymi pomiędzy Wnioskodawcą a odbiorcami.

7. Numer naboru
WND-POIG.80.02.00-04-061/12

8. Maksymalna kwota dofinansowania
88.450,00 PLN

9. Zasięg projektu
Krajowy

10. Rynek docelowy
Polska